משלוחים חינם! ברכישה החל מ350 ₪

תקנון אתר – SHREIBER SHOP

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

קדימון
1. אתר SHREIBER SHOP )להלן “האתר”( הוא אתר אינטרנט המהווה חנות וירטואלית. בעל האתר
ומפעילו הינו חברת “שרייבר שמעון בע”מ”, ח.פ 513486761 והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף
להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

2. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון
תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או
בהתאם לסוג התוכן.

3. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא
התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

4. תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד, אשר מסדיר את מסגרת היחסים
בין האתר לבין המשתמש.

5. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין שרייבר שמעון בע”מ לכל דבר ועניין.
מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי
הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו
ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות
הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
קניין רוחני

6. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות,
סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים
במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר ” SHREIBER SHOP ” ואין לעשות בהם
שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר ” SHREIBER SHOP .”

7. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים
מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר
8. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים,
תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם
בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

9. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של ” SHREIBER SHOP ” ואין לעשות בהם
שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה )ראה סעיף 7( למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים
בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור
המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

האתר איננו ולא יהיה אחראי ולא יישא בנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי
שיגרם למשתמש ו/או לכל מי מטעמו ו/או לכל צד ג’ שהוא, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר שלא על פי
תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא. – האתר ו/או כל מי מטעמו לא יישא באחריות מכל מין וסוג שהיא בגין פעילות כלשהיא של כל גורם אחר שאיננו בשליטתה המלאה.
נפלה טעות סופר בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין
המוצרים הנמכרים בפועל.
בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהיא העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאיננו ישיר ו/או נזק
תוצאתי.
הגם שהאתר נוקט בפעולות הנדרשות על מנת למנוע תקלות ו/או שיבושים, הרי שייתכן ויחולו בו שיבושים ו/או אי
התאמות ו/או שגיאות. יחד עם זאת, האתר ו/או כל מי מטעמו איננו נושא באחריות מכל מין וסוג שהיא בגין נזקים
הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועים של האתר.
האתר איננו נושא באחריות מכל מין וסוג שהיא למקרה שבו רכישת מוצר לא אושרה )מכל סיבה שהיא( ו/או
שהצעתו של משתמש לא התקבלה )מכל סיבה שהיא( ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה
ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.
האתר איננו אחראי לשימוש שיעשה המשתמש במוצר שנרכש על ידו שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר
לרבות ביצוע כביסה בניגוד להוראות ו/או כל שימוש אחר בניגוד להוראות היצרן.
האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בנזק כלשהוא שייגרם למשתמש בגין עיכוב באספקת המוצרים שייגרם כתוצאה
מכוח עליון לרבות שביתות ו/או מלחמות ו/או אסונות טבע.
האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות
האתר ו/או השירותים שניתנו לו לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות במייל
sales@shreibers.com /או בטלפון 03–6165792 , והאתר יטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

10 . הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של
המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק
תירוץ אשר מקובל על הגולש.

11 . צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר /
מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי
לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר “שרייבר שופ”.

הזמנות ותשלומים
13 .האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים בו ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר
התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה )הכולל את
מסירת פרטי כרטיס אשראי(. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב המשתמש
לפי המחירים המעודכנים.
האתר רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות מכל מין וסוג שהוא וכן הוא רשאי בכל עת ועפ”י שיקול
דעתו הבלעדי להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת על כך
הודעה מוקדמת.
המוצרים יסופקו בתוך 3–7 ימי עסקים, אשר יחלו 3 ימי עסקים לאחר המועד שבו חויבה הרכישה ע”י
חברת כרטיסי האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר (3 הימים מהווים ימי טיפול בהזמנה עד לשליחתה
ללקוח.)

מדיניות משלוחים מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

14 . באחריות המבקר באתר לבדוק ולוודא כי מידות המוצרים שיוזמנו על ידו תואמים את צרכיו
בהתאם להגדרת המידות המפורטת באתר ו/או במוצר הספציפי שיוזמן על ידו.
15 .יובהר כי ייתכן שמוצר מסוים מוצג באתר, אולם מסיבה כלשהיא לא ניתן לספקו ו/או למוכרו –
במצב כזה תבוטל העסקה ולמשתמש שרכש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך,
בכפוף לכך שהסכום ששולם על ידו, ככל ששולם, הושב לו במלואו .
15 .האתר לא יעשה בפרטי המשתמש שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אשר
מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

16 .על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה במהירות וביעילות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים
הנדרשים באתר במדויק. ככל שיימסרו פרטים שגויים, הרי שייתכן שהמוצרים שהוזמנו לא יגיעו ליעדם
ו/או לא יגיעו במועד שהובטח. ככל ומוצרים לא יגיעו ליעדם בשל פרטים שגויים, יחויב המשתמש
בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

17 .לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת
פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה איננו מחייב את האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי
ההזמנה נקלטו אצלו.
אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את
העסקה, או שכל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר איננו מכבד את החיוב, האתר ייצור קשר עם
המשתמש לשם השלמת העסקה או ביטולה.

18 .המוצרים שהוזמנו באתר יסופקו רק לאחר שהושלם תהליך הרכישה ושחברת כרטיסי האשראי
שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
19.יובהר כי ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של
האתר, תוך ציון מלוא פרטי ההזמנה והסיבות לביטול העסקה.

 תנאי לקבלת זיכוי כספי, הוא שהמשתמש ישלח את המוצר לאתר באריזתו המקורית ועל חשבונו
בתוך 14 ימים מהמועד שבו התקבל אצלו, ומבלי שנעשה בו שימוש ו/או ללא פגם ועם התווית עליו,
כפי שהתקבל. למעט הלבשה תחתונה ובגדי ים. יובהר, כי לאתר שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת
מצבו של המוצר המוחזר.
כמו כן,ערך המוצר עלה למעלה מ 50 ₪ ע”פ חוק הגנת בצרכן.
“יום קבלת המוצר” או “המועד שבו התקבל המוצר אצל המשתמש” משמעו המועד שבו קיבל –
המשתמש לראשונה אישור מהדואר ו/או מכל גורם אחר כי החבילה הגיע ליעדה וממתינה לאיסוף או
המועד שבו נעשה לראשונה ניסיון למסור למשתמש את המוצר או המועד שבו נמסר המוצר
למשתמש, לפי המוקדם מביניהם.
ככל שהמוצר הוחזר שלא עפ”י הוראות פרק זה, הרי שהמשתמש לא יקבל החזר כספי ו/או כל זיכוי
אחר בגין ביטול העסקה כאמור בפרק זה.
יובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
ביטול עסקה שייעשה עפ”י התנאים האמורים לסעיף זה, אולם לא בשל התנאים המפורטים בסעיף 20
, יזכה את המשתמש בזיכוי של מלוא הסכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר
העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ניתן לקבל החזר כספי  עד 48 שעות ממועד קבלת המוצר. ההחזר הכספי ינתן בזיכוי 5% מסכום המוצר או בניכוי 100 ₪ – הזול מבינהם. החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר היא מעל  50 ₪.

ברכישת מוצרי בית ספר (חולצות תלבושת וחצאיות תלבושת) – תינתן אפשרות החזרה בתוך 5 ימים בלבד.

20.ביטול עסקה שייעשה בשל פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה בין המוצר שסופק לבין תיאור המוצר
במסמך שנמסר למשתמש ומכיל את פרטי העסקה, יזכה את המשתמש בהחזר של מלוא התשלום ששולם
על ידו.
כל הנכתב לעיל יתקיים בכפוף לחוק הגנת הצרכן

גילוי נאות
12 . באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז )במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים( ובממשקי
סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים,
הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

13 . בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם
הגולש או כל פרט מזהה אחר.

איזור שיפוט

14 . בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור
לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט
הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

פרסום ושיווק

חתימה על התקנון מאשרת שליחת דיוור של מבצעים, קופונים, ומוצרים חדשים.

X
0
  0
  העגלה שלך
  הסל קניות שלך ריקחזרה לחנות
   החל את הקופון
   שלח הודעה
   היי,
   נשמח לעזור!